İlimlerin Sayımı

limlerin Say m Felsefe tarihi boyunca bilimlerin kendilerini zel bir ilgi ve inceleme konusu yapan filozoflar bilim tarih ileri veya bilim s n flay c lar vard r Bunlar aras nda lk a sa Aristoteles Orta a sl m d ny

 • Title: İlimlerin Sayımı
 • Author: Al-Farabi
 • ISBN: null
 • Page: 197
 • Format: None
 • Felsefe tarihi boyunca bilimlerin kendilerini zel bir ilgi ve inceleme konusu yapan filozoflar, bilim tarih ileri veya bilim s n flay c lar vard r Bunlar aras nda lk a sa Aristoteles, Orta a sl m d nyas ile ilgili olarak hv n u Saf , bni Sina, Gazal , bni Haldun, modern Bat d nyas ile ilgili olarak F Bacon, A Comte, H Spencer vb zikredilebilir.F r b ninFelsefe tarihi boyunca bilimlerin kendilerini zel bir ilgi ve inceleme konusu yapan filozoflar, bilim tarih ileri veya bilim s n flay c lar vard r Bunlar aras nda lk a sa Aristoteles, Orta a sl m d nyas ile ilgili olarak hv n u Saf , bni Sina, Gazal , bni Haldun, modern Bat d nyas ile ilgili olarak F Bacon, A Comte, H Spencer vb zikredilebilir.F r b nin, limlerin Say m ise e itli bak mlardan dikkate de er bir eser olarak kabul edilmektedir O, bu eserde bir yandan sl m d nyas na antik d nyan n felsef bilimsel miras , bu miras olu turan belli ba l bilim dallar , disiplinler, belli ba l eserler, kendi zaman na gelinceye kadar bu mirasa yap lan katk lar, d neminde mevcut olan veya ilim kabul edilen e itli bilimler hakk ndaki olumlu veya olumsuz g r lerini, de erlendirmelerini ortay koyan son derece nemli i aretler, imalar i ermektedir F r b nin di er eserleri gibi limlerin Say m da gerek Do u sl m d nyas nda gerekse Bat Yahudi ve H ristiyan d nyas nda b y k etkiler yapm g r nmektedir Onun bu eserde zellikle mant k, m zik, kelam vb gibi e itli bilim dallar hakk nda verdi i bilgiler, bu bilim dallar ile ilgili olarak yapt de erlendirmeler Do u da ve Bat da sonraki e itli yazarlar taraf ndan oldu u gibi iktibas edilmi , zikredilmi veya tart lm t r.Eseri yeniden dilimize kazand ran Prof Dr Ahmet Arslan uzun ns z nde F r b nin bu bilimler s n flamas na k lavuzluk etti ini d nd ilkeleri, nc lleri ortaya koymakta, bu s n flamayla di er baz nemli paralelleri veya benzerleri Aristoteles, bni Sina ve bni Haldun un bilim s n flamalar aras nda kar la t rmalar yapmakta, O nun Do u ve Bat d nyas ndaki etkileri hakk nda bilgi vermekte ve nihayet bu s n flamada yer alan baz disiplinler, zellikle f k h ve kelam hakk nda F r b nin s zlerini ve g r lerini zel bir inceleme ve de erlendirmeye de er bulmaktad r.

  One thought on “İlimlerin Sayımı”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *