Seks. Odwieczny problem Kościoła

Seks Odwieczny problem Ko cio a Chyba adna religia wiata nie skoncentrowa a swojego zainteresowania na p ciowo ci i seksualno ci cz owieka w takim stopniu jak uczyni o to chrze cija stwo a katolicyzm w szczeg lno ci Poszukiwanie o

 • Title: Seks. Odwieczny problem Kościoła
 • Author: Uta Ranke-Heinemann
 • ISBN: 9788377734
 • Page: 190
 • Format: Paperback
 • Chyba adna religia wiata nie skoncentrowa a swojego zainteresowania na p ciowo ci i seksualno ci cz owieka w takim stopniu, jak uczyni o to chrze cija stwo, a katolicyzm w szczeg lno ci Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego Ko ci tak dawniej, jak i dzi uznaje, e g wnym miejscem pope niania grzechu jest ma e ska lub niema e ska sypialnia, a nie inne mChyba adna religia wiata nie skoncentrowa a swojego zainteresowania na p ciowo ci i seksualno ci cz owieka w takim stopniu, jak uczyni o to chrze cija stwo, a katolicyzm w szczeg lno ci Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego Ko ci tak dawniej, jak i dzi uznaje, e g wnym miejscem pope niania grzechu jest ma e ska lub niema e ska sypialnia, a nie inne miejsca, gdzie amanie przykaza boskich jest zdecydowanie bardziej jednoznaczne na przyk ad pole bitwy mo e by bardzo interesuj ce.Wed ug Uty Ranke Heinmann nabieraj ce kszta t w wczesne chrze cija stwo w naturalny spos b zaadaptowa o popularne w tym okresie wzorce antyczne G wnie chodzi tu o dziedzictwo gnostycko stoickie z jego umi owaniem ascezy, kultem czysto ci, zanegowaniem przyjemno ci cielesnych itd Nie kto inny jak Seneka nawo ywa Nie czyni nic dla rozkoszy.Wraz z up ywem wiek w chrze cija ski system moralno ci, zawsze mocno zwi zany z yciem intymnym cz owieka, ulega zadziwiaj cym, cz sto wr cz szokuj cym zmianom Mimo to hierarchowie ko cielni, zazwyczaj starsi, bez enni m czy ni celibatariusze, jak ich nazywa autorka , nigdy nie zrezygnowali z prawa do nauczania, czym jest nieczysto , zmys owo , nieprzyzwoito , co jest naturalne , a co przeciw naturze Sk d czerpali pewno w tym wzgl dzie Oczywi cie z nauk Jezusa Poniewa nie mia y one nigdy charakteru pe nego, usystematyzowanego wyk adu i nie zawiera y jednoznacznych wskaz wek, Ko ci zr cznie temu zaradzi , uzupe niaj c, porz dkuj c i konkretyzuj c przes anie Jezusa w duchu teologii moralnej Czy mia i ma do tego prawo Czy interpretacje te s aby na pewno s uszne Oto jest pytanie Wszystkie barwne teorie, zbiory zakaz w i nakaz w, ustalenia kolejnych ko cielnych synod w i papieskich encyklik na temat tego, co jest, a co nie jest grzechem w dziedzinie seksualno ci w du ej mierze opiera y si na przemy leniach wielkich filozof w, cz sto uznanych potem za wi tych Najsolidniejszymi filarami katolickiej moralno ci seksualnej byli Augustyn i Tomasz z Akwinu Autorka jest bezlitosna w cytowaniu ich nauk Niekt re z nich mo na by nawet uzna za zabawne, gdyby nie to, e bardzo wp yn y na pogl dy kolejnych, ju p niejszych my licieli, i wyrz dzi y zapewne ogromn szkod w zdrowiu i yciu niezliczonych rzesz ludzi Przygn biaj ce, a zarazem przera aj ce by y fragmenty po wi cone dzie u dw ch dominikan w pt M ot na czarownice oraz rozdzia poruszaj cy problematyk diab a, kt ry jak powszechnie wierzono i nauczano maj c mo liwo ci mieszania si do seksu, powodowa w tej dziedzinie ludzkiego ycia wiele zagro e.Czym dla poprzednich stuleci by y szczeg owe dywagacje, czy ksi dz ma prawo udzieli sakramentu ma e stwa eunuchowi, kt re pozycje seksualne s grzeszne, a kt re nie, czy i w jakim wypadku ona mo e odm wi m owi wsp ycia, na ile dni przed Komuni wi t nale y powstrzyma si od seksu, dlaczego stosunek przerywany jest grzechem miertelnym, kiedy dopuszczalne jest u ycie prezerwatywy, pod warunkiem, e ma dziurki tym w naszym stuleciu sta y si inne, r wnie trudne zagadnienia Katoliccy morali ci musz rozstrzyga , co robi z ma e stwami bez lubu, parami homoseksualnymi, antykoncepcj , zap odnieniem in vitro, zmian p ci, coraz silniejszym nawo ywaniem do zniesienia celibatu itd itd Problem w nie brakuje Chyba e wi kszo ludzi uzna, i wszystkie te sprawy nie s sprawami teolog w i papie y, lecz medycyny i samych ma onk w e nale do obszar w ich w asnej odpowiedzialno ci i stosunku do partnera.Aby unikn nieporozumie autorka, prof dr teologii katolickiej, jest osob wierz c i w adnym wypadku nie neguje istnienia ani Boga, ani Jezusa Z r nych powod w jest przeciwna usuwaniu ci y i nie uwa a, e akt seksualny to co w rodzaju przyjemnego sportu Nikomu nie radzi wyst powa z Ko cio a ani go od wewn trz rozsadza Twierdzi, e wszystko powinno zosta , jak jest Chodzi jej natomiast o to, e cz owiek powinien racjonalnie my le , a przynajmniej pr bowa to robi Jest przekonana, e znane nam religijne wzorce pochodz tylko i wy cznie od ludzi i wszystkie one zosta y stworzone, aby wype ni luki w poznaniu Boga, kt ry w oczywisty spos b jest n i e p o z n a w a l n y Straci a katedr wyk adowcy na Uniwersytecie w Essen, bo publicznie powiedzia a, e Maryja nie mog a by jednocze nie matk i dziewic Za swoje pogl dy zosta a ekskomunikowana, ale mimo to nigdy nie wyrzek a si wiary i czuje si nadal cz onkiem Ko cio a.Ka dy, kto cho odrobin interesuje si religi , filozofi , histori powinien przeczyta t ksi k Stanowi ona kwintesencj bada akademickich, ale napisana jest przyst pnie i z wielk erudycj.

  One thought on “Seks. Odwieczny problem Kościoła”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *